Nirvana kazino spēļu automāts

Nirvana spēlēt bez maksas

Nirvana kazino spēles dati

 • Ražotājs: Yggdrasil
 • Minimālā likme: 0.20 EUR
 • Maksimālā likme: 100 EUR
 • Ruļļu skaits: 5
 • Izmaksas līniju skaits: 20
 • RTP: 92.20%
 • Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni, “Wild Seeds”, “Wild Reel” un “Nudge Reels režīmi
 • Riska funkcija: nav
 • Aizstājējsimbols: ir

Nirvana spēles noteikumi

“Nirvana“ ir 5 ruļļu, 3 rindu un 20 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts.

 • Spēlē ir 5 papildus funkcijas: aizstājējsimbols, bezmaksas griezienu bonusa spēle, 3 bonusaspēles īpašie režīmi: “Wild Seeds”, “Wild Reel” un “Nudge Reels”.
 • “Wild” simbols aizstāj jebkuru no spēles simboliem, izņemot simbolu “Free Spin”, kas darbojas kā “Scatter” simbols.
 • Lai aizstājējsimboli pildītu savu funkciju, tiem jāatrodas uz aktīvas izmaksu līnijas.
 • Bonusa spēle tiek aktivizēta, vismaz 3 simboliem “Free Spin” izkrītot jebkurā vietā uz spēles lauka.
 • Sākoties bonusa spēlei, spēlētājs iegūst 10 bezmaksas griezienus un var izvēlēties vienu no 3 papildus iespējām jeb režīmiem: “Wild Seeds”, “Mega Reel” vai “Nudge Reels”.
 • Atkarībā no tā, vai uz spēles lauka izkrita 4 vai 5 simboli “Free Spin”, sākoties bonusa spēlei, spēlētājs papildu bezmaksas griezieniem iegūst arī 1000 vai 5000 monētas.
 • Ja spēlētājs izvēlas “Wild Seeds”, tad katrā griezienā pēc nejaušības principa uz spēles lauka 2 līdz 4 pozīcijas tiek aizstātas ar “Wild” simboliem.
 • Nejaušie “Wild” simboli nevar aizstāt citus “Wild” simbolus un “Free Spin” simbolus.
 • Ja spēlētājs izvēlas “Wild Reel”, tad katrā griezienā 3 vidējie cilindri griezīsies sinhroni un uz to visām 3 pozīcijām izkritīs identiska simbolu kombinācija. Piemēram, ja uz otrā cilindra izkritīs simboli “Sirds”, “Sirds” un “Dimants”, tad tāda paša kombinācija izkritīs arī uz trešā un ceturtā cilindra.
 • Ja spēlētājs izvēlas “Nudge Reels”, tad, apstājoties cilindriem, kāds no tiem vēl pagriezīsies vienu pozīciju uz augšu vai leju, lai veidotu visizdevīgāko iespējamo laimīgo kombināciju.
 • Ja “Nudge Reels” režīmā ir potenciāls uz bonusa spēli, tad vienmēr pagriezīsies cilindrs, kurš var aktivizēt bezmaksas griezienus.
 • Ja vienlaicīgi ir aktīvi gan “Wild Reel”, gan “Nudge Reel” režīmi, tad, izpildot “Nudge Reel” funkciju, 3 vidējie cilindri pagriezīsies uz augšu vai leju kā viens kopīgs cilindrs.
 • Ja bonusa spēlē atkārtoti izkrīt 3 vai vairāk simboli “Free Spin”, tad neatkarīgi no tā, cik bezmaksas griezieni jau bija izmantoti, to skaits tiek iestatīts uz sākotnējiem 10 bezmaksas griezieniem un spēlētājs var aktivizēt papildus režīmu.
 • Ja bonusa spēlē atkārtoti izkrīt 3 vai vairāk simboli “Free Spin”, tad bezmaksas griezienu skaits atkal tiek iestatīts uz sākotnējiem 10 bezmaksas griezieniem un tiek aktivizēti visi trīs īpašie režīmi.
 • Ja bonusa spēlē izkrīt 2 simboli “Free Spin”, spēlētājs iegūst papildus bezmaksas griezienu ar režīmu vai režīmiem, kuri jau bija aktivizēti.
 • Ja šajā bezmaksas griezienā izkrīt vismaz 3 simboli “Free Spin”, spēlētājs iegūst iespēju spēlēt bonusa spēli ar jau iepriekš aprakstītajām tiesībām izvēlēties vienu no 3 īpašajiem režīmiem.
 • Pamatspēlē, izkrītot 2 simboliem “Free Spin”, spēlētājs iegūst 1 bezmaksas griezienu ar kādu no režīmiem pēc nejaušības principa.
 • Bonusa spēles bezmaksas griezieni tiek veikti ar to pašu likmes vērtību, kā spēlēts līdz bonusa spēles sākumam.
 • Spēles beigās atsevišķs logs uzrāda līdz šim iegūto laimestu bezmaksas spēles laikā.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.

Nirvana vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām.
 • Likmes lielums ir no 0.20 EUR līdz 100.00 EUR.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu grieziena vērtību, lietojiet zemāk redzamo izvēlni:
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.Automātiskais vadības režīms:Nospiežot AUTOSPĒLE pogu, ruļļi sāks griezties Automātiskajā režīmā:
 • Apturēt Automātisko režīmu var, nospiežot vēlreiz uz AUTOSPĒLE pogas.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgas kombinācijas. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Palielinot likmes lielumu palielinās arī iespējamo laimestu apjoms.

Nirvana spēļu automāta izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts:Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz

pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.

Kazino spēles izmaksu līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām. Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Atbildīgas azartspēles

Uzmanību – azartspēles var izraisīt atkarībuSpēlēšana var būt gan izklaidējoša, gan izdevīga. Tomēr Tu nevari vienmēr uzvarēt. Zaudēšana ir daļa no spēles, un Tev ir jābūt tam gatavam.